MÜBAREK RECEP AYININ FAZİLETİ VE AMELLERİ (2023)

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a) üç aylar ile ilgili olarak şöyle dua etmiştir:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“Allah’ım! Recep ve Şâban’ı bize mübarek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur..”

Recep Allah’ın büyük, faziletli ve en üstün aylarından biridir; öyle ki hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aylara yetişemez. Bu ayda savaşmak haramdır.

Recep Ayının Her Gününde Yapılması Müstehap Ameller

1- Kim Recep ayının bir günü oruç tutarsa, Allah’ın büyük rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.

Kim 3 gün oruç tutarsa cennet ona farz olur.

2- Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin).

Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir ümmetin üzerine çok rahmet dökülür. Şu zikri çok söyleyin:

“Esteğfirullahe ve es’euluhut-tevbe”

(Allah’tan mağfiret ve tövbe diliyorum )

3- Recep ayında dört yüz defa

“Esteğfirullahe la-ilahe illahu vehdehula şerikelehu ve etubu ileyhi”

söylemek ve sadaka vermek

4- Bin defa “ La ilahe illallah”

5- Her sabah yetmiş defa ve her akşam yetmiş defa “ Esteğfirullahe ve etubu ileyh” okur ve yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak

(Video) Recep Ayının Fazileti ve Faziletli Ameller | Prof. Dr. Cevat Akşit Hocaefendi

“Allahummeğfirli vetub eleyye“ söylemek

6- Allah’ın mağfiretini kazanmak için Recep ayının tamamında toplam bin defa

“Esteğfirullahe zülcelli vel-ikrami min cemi-izzunubi vel esami”

7- İhlas suresini on bin defa okumak, olmuyorsa bin defa en azından yüz defa okumak

8- Kim İhlas suresini Recep ayının Cuma günü okursa bu, kıyamet günü onu cennete cezbedecek bir nur olur

9- Kim Recep ayında bir gün oruç tutar ve dört rekât namaz kılarak birinci rekâtta Fatiha’dan sonra yüz defa Ayet-el Kürsü ve iki yüz defa da İhlas suresini okursa mutlaka ölmeden önce cennetteki yerini ya kendisi ya da bir başkası görür

10- Kim Recep ayının Cuma günleri, öğle ve ikindi namazları arasında dört rekât namaz kılar da her rekâtta bir Fatiha ve yedi defa Ayet-el Kursi ve beş defa İhlas suresini okur ve namazını bitirdikten sonra da on defa

“Esteğfirullahellezi La ilahe illa Huve ve Es’eluhut-tevbe” söylerse bin hasene yazılır.

11- Perşembe, Cuma ve Cumartesi Günleri oruç tutmak

12- Her gece iki rekât olmak üzere altmış rekât namaz kılmak ve her rekâtta Fatiha’dan sonra üç defa Kâfurun suresini ve bir defa da İhlas suresini okuyup selam verdikten sonra dua etmek.

13- Recep ayının gecelerinin birinde, iki rekât namazda yüz defa ihlas okumak.

14- Recep ayının gecelerinin birinde on rekât namaz kılarak, her rekâtta bir Fatiha, bir Kâfurun ve üç defa da İhlas suresini okumak

15- Recep – Şaban ve Ramazan ayının her gecesinde ve gündüzünde Ayet-el Kursi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerinin her birin “Subhanellhi velhamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber, vela hevla vela kuvvete illa billahil eliyyil ezim”

ve üç defa “Ellahumme selli ela Muhemmedin ve al-i Muhemmed”

ve üç defa “Ellahummeğfir lil mü’minine vel-mü’minat”

dört yüz defa “Esteğfirullhe ve etubu ileyh”

16- Ayın her gecesinde bin defa “ La ilahe illallah”

17- Regaip Kandili namazı, öncelikle Receb’in ilk perşembesinin orucu tutulur, akşamleyin ise akşam ve yatsı namazı arası iki rekat şeklinde on iki rekat namaz kılınır ve her rekatta Fatiha suresini bir defa, Kadir suresini üç defa, ihlas suresini on iki defa okuyup namaz bittikten sonra yetmiş defa “ Ellahumme Selli ela Muhemmedin, ennebiyyil Ümmiyyi ve ela alihi” sonra da secdeye giderek yetmiş defa şu zikri okumak “ Subbuhun, kuddusun, rebb’ul melaiketi verruh” secdeden kalktıktan sonra da yetmiş defa “ Rebbiğfir verhem ve tecavez emma te’lem, inneke entel eliyyul e’zem” sonra birdaha secdeye giderek yine yetmiş defa “ Subbuhun kuddusun, rebbul melaiketi verruh” daha sonra da hacetleri istemek.

(Video) RECEP AYININ FAZİLETLERİ

18- Umre, Kerbela ve Meşhet ziyareti

Recep Ayının Belli Günlerinde Yapılması Müstehap Ameller

Recep Ayının Birinci Gecesi

1-Recep ayının bu ilk gecesinde gusletmek

2- Uzaktan da olsa İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaret edilmesi, dua okuyup ardından

“Esselamu Aleyke Ya Eba Abdillah-il Huseyn ve Rahmetullahi ve Berekatuhu”

sonra da 2 rekat namaz kılmak

3- Akşam namazından sonra ikişer ikişer yirmi rekât namaz kılmak her rekâtta bir Fatiha ve Bir İhlas surelerini okumak

4- Yatsı namazından sonra iki rekât namaz kılmak: Birinci rekâtta Bir defa Fatiha, bir defa İnşirah ve üç defa İhlas. İkinci rekâtta ise Fatiha, İnşirah, İhlas, Felak ve Nas surelerinin her birinden birer defa okunur.

Selamdan sonra otuz defa

“La İlahe İllallah” otuz defa salavat getirilir

5- Bu gece otuz rekât namaz kılmak, her rekatta Bir defa Fatiha, bir defa Kâfurun ve üç defa ihlas okunur.

6- Hz. Ali (a.s) yılın dört gecesinde kendisini her işten ayırıp ibadete vermeyi severdi. Recebin ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.

Recep Ayının Birinci Günü

1- Oruç Tutmak. Bu günde kim bir gün oruç tutarsa cehennem bir yıllık mesafeyle uzaklaşır.

2- Gusletmek

3- Hz. İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek

4- Hz. Selman (r.a) namazının kılınmasına başlamak. Hz. Selman namazı otuz rekâttır, bu günde bunun on rekâtı kılınır. Diğer on rekât on beşinci gün ve son on rekât ayın son günlerinde kılınır. Namaz iki rekât şeklinde kılınır, her rekatta bir Fatiha, üç İhlas ve üç Kâfurun okunur.

(Video) Semerkand Sohbetleri - Üç Ayların Fazileti ve Değerlendirilmesi 2015 18 Nisan Cumartesi

Selam verdikten sonra “La ilahe illellahu vehdehula şerikelehu, lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu, ve huve heyyu la yemutu biyedihil ğeyru ve huve ela kulle şeyin gedir” okunur. Ardından; “ Ellahumme la-manie limae eateytu, vela muetiye lima mene-ete, vela yenfeuzel cedde minkelceddu” okunur

Bu namazın çok faydaları vardır ve gaflet edilmemesi gereken bir ameldir.

On Üçüncü Gece

1- Kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarının on üçüncü gecelerinde iki, on dördüncü gecelerinde dört ve on beşinci gecelerinde ise altı rekat namazı, ikişer rekat şeklinde kılar ve her rekatta bir Fatiha, bir Yasin, bir Mülk, bir İhlas suresi okursa şirk haricinde her günahı bağışlanır.

Recep Ayının On Üç, On Dört ve On Beşinci Günlerinin amelleri

1- Gusletmek

2- Bu günleri oruçlu geçirmek

3- Hz. imam Ali’nin mübarek (a.s) doğum günü

4- Bu geceleri ibadet ederek ihya etmek

5- İmam Hüseyin’i ( a.s ) yakından veya uzaktan ziyaret etmek

6- On üçüncü gecenin amellerini açıklarken zikrettiğimiz altı rekâtlık namazı kılmak

7- Her rekatta bir Fatiha, on defa İhlas suresi okuyarak otuz rekat namaz kılmak. Bu namaz Resul-i Ekrem’den ( s.a.a ) nakledilmiştir.

8- İkişer rekatlar şeklinde on iki rekat namaz kılarak, her rekatta Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini, Ayet-el Kürsiyi ve Kadir suresini her birini dört defa okumak ve namazı bitirdikten sonra şu zikri söylemek: “ Ellahu Ellahu zebbi la uşriku bihi şey-en, vele etteğizu min dunihi veliyyen” sonra da dilediğin şeyi Hak Teala’dan dile.

9- Hz. Selman namazının on rekatının kılınması

10- Dört rekat namaz kılmak

11- Ümm-ü Davut duasını okumak. On beşinci günün en önemli ameli budur.

Bu duayı okumak isteyen kimse on üç, on dört ve on beşinci günler oruç tutması gerekir.

Öğlen ve ikindi namazları sessiz bir yerde huşu içinde kılındıktan sonra kıbleye doğru dönerek, yüz defa Fatiha, yüz defa İhlas ve on defa Ayet-el Kürsi okunur sonra En’am, İsra, Kehf, Lokman, Yasin, Saffat, Fussilet, Şura, Duhan, Fetih, Vakıa, Mülk, Kalem ve İnşikak suresinden sonra Ümm-ü Davut duası okunur.

(Video) RECEP AYININ İNANILMAZ FAZİLETİ BUNU ÖĞRENEN KİŞİLER ÇOK ŞANSLI..! (Recep ayının fazileti)

Yirmi Beşinci Gece İmam Musa Kazım (a.s)’ın şehadeti.

İtikâf Nedir?

İtikâf dinî bir terim olarak genelde akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması, itikâfta kaldığı günleri oruçlu olup gece ve gündüzlerini dua kitaplarında (Mefatih-ul Cinan ) belirtildiği gibiKur’an, Dua ve ibadetle geçirmesi demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ve zaruri ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.
Hz. Peygamberin (s.a.a) Ramazan’da ve özellikle Recep ayının 13.14.15. günleri ile son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır.
Müstehap ve Nafile olan itikâfın en azı üç gündür. Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler.

Meb’as gecesi

Yirmi Yedinci Gece Bu Gece Meb’as gecesidir. Resulullah ( s.a.a ) bu gecenin sabahında peygamberliğe erişmiştir. Çok mübarek ve faziletli bir gecedir.

1- Yatsı namazından sonra yatarsın ve gece yarısından sonra istediğin saatte uyanıp ikişer ikişer on iki rekat namaz kılarak, her rekatta Fatiha, ve Muhammed suresinden itibaren Kur’an’ın sonuna kadar olan surelerden birini okursun. Namaz bittikten sonra Fatiha, Felak, Nas, İhlas, Kafirun ve Kadir her birini yedişer defa okursun. Ardın da Ayet-el Kürsi’yi yedi kez okuduktan sonra dua edersin.

2- Hz. Emir-el Mü’minin Ali’nin (a.s) ziyareti

Yirmi Yedinci Gün

1- Gusletmek

2- Oruç Tutmak yetmiş yılın orucuna bedeldir

3- Resulullah’a ( s.a.a) ve Ehl-i Beyti’ne (a.s) çokça salavat getirmek

4- On iki rekat namaz kılmak, her rekatta bir Fatiha ve bir sure okunur, namaz bittikten sonra dört defa Hamd, dört defa Felak ve dört defa Nas surelerini okuduktan sonra dört defa “ La ilehe illellah, vellahu ekber, ve subhanellahi velhamdu lillahi vela hevla vela kuvvete illa billahil eliyyil ezim”

daha sonra dört defa “ Ellahu Ellahu rebbi, la uşriku bihi şey’en” ve dört defa “ La uşriku birebbi eheden” okunur.

Recep Ayının Son Günü

1- Gusletmek

2- Oruç tutmak

3- Hz. Selman (r.a) namazının son on rekâtını kılmak

Bizleri de dualarınızda unutmayınız.

(Video) İRFAN SOFRASI RECEP AYI'NIN FAZİLETİ 17.05.2013

FAQs

Peygamber efendimiz Recep ayında ne yapardı? ›

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve 'Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir' diye dua ederdi.

Recep ayında oruç tutmak bidat mi? ›

Görüldüğü gibi Receb ayında tamamen oruçlu geçirme hususunda bir hadis ve rivayet yoktur. Üç ayları hiç ara vermeden tutmak sünnet ve müstehap da değildir, sadece sâlih zatların güzel bir âdetidir.

Recep ayının zikri nedir? ›

Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' diye tesbih çekilir.

Recep ayının niyeti nasıl olur? ›

Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oruç tutmak isteyen Müslüman bir kimse üç aylar nafile orucuna niyet ederken ''Allah'ım, niyet ettim senin rızan için yarınki nafile orucumu tutmaya'' diyerek orucuna niyetini tamamlayabilir.

Recep ayının ilk 10 günü tesbihi nedir? ›

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

Recep ayının ilk günü ne yapmak lazım? ›

Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için, bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır.

Recep ayı neden Allah'ın ayı? ›

Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre Recep Ayı Allah'ın ayıdır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesi saygı göstergesinin ve savaşmanın haram olduğu aylardan biridir. Bu dört ay ise Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep'tir.

Recep ayında hangi günler oruç tutmak sevaptır? ›

Dini kaynaklardaki açıklamalara göre Recep ayının ilk perşembesi oruç tutmak çok bereketli bir ibadettir.

Recep ayında tutulan oruç bozulursa ne olur? ›

Diyanet bilgisine göre üç aylarda kaza orucu tutulur. Hatta öyle ki üç aylarda kaza orucu tutmanın ayrı bir feyzi ve bereketi vardır. Önemli olan üç aylarda vakti oruçlu olarak geçirmektir. Kaza ve nafile oruçları ayrı ayrı tutmak gerekir.

Recep ayının başında kaç gün oruç tutulur? ›

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç ayların ilk gününde ne yapılır? ›

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. İşte üç aylarda yapılması gerekenler; - Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Recep ayında istiğfar nasıl yapılır? ›

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır. "Estağfirullâhe'l-Azîme'llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ."

Recep ayında kaça kadar niyet edilir? ›

İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

3 aylarda oruç tutarken sahura kalkmak şart mi? ›

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu günah mı diye kafası karışanlar olabilir, sahurun da oruç tutarken farz olduğunu düşünenler de olabilir. Bu soruların cevabı hayırdır. Yani gece sahura kalkmadan oruç tutulur mu diyenler sahursuz da oruç ibadetini yapabilirler.

Oruç borcu için nasıl niyet edilir? ›

Her oruç için ayrı niyet edilmelidir. Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya. Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya. Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

Recep ayında hangi salavat çekilir? ›

Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "La İlahe İllallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa "Ya Allah" diye tesbih çekilir.

Recep ayında ne yapılmalı? ›

Oruç tutmak, sadaka vermek, namaz kılmak ve dua etmenin büyük önem arz ettiği bu ayda, Diyanet çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak duaları açıkladı. İşte detaylar... Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır.

Recep ayının ilk günü hangi sure okunur? ›

Bu otuz rekatın on rekatı Recep ayının ilk on günü içinde kılınır. İkinci on rekatı da ikinci on günü içinde kılınır. Üçüncü on rekatı da üçüncü on günü içinde kılınır. Her rekatta fatiha okunduktan sonra üç kere ihlas suresi okunur, ihlası okuduktan sonra da üç kere de Kâfirun suresi okunur.

Recep ayında edilen dualar kabul olur mu? ›

Receb ayında edilen dua kabul edilir, hatalar affedilir. Günah işleyenin cezası da kat kat olur.

Recep ayının ilk günü namazı var mı? ›

Recep'in 1'i ile 10'u arasında 30 rekatlık namazın ilk 10 rekatı, 11'i ile 20'si arasında 10 rekatı ve 21'i ile 30'u arasında 10 rekatı birer defa kılınır. 23 Ocak 2023 Pazartesi başlayan Recep-i Şerif ayının 23 Ocak-1 Şubat arasında ilk 10 gün namazı; 11 Şubat Cumartesi – 20 Şubat Pazartesi günü arasında ise son 10 ...

Üç ayların fazileti nedir? ›

Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Recep ayının diğer adı nedir? ›

Peygamber'in (CC) bir hadisinde de geçtiği üzere bu aya "Receb-i Mudar" denmiştir. Öte yandan haram aylardan üçü Zilkade, Zilhicce ve Muharrem peş peşe geldiği için bunlara "serd" (birbirini takip eden) denilirken Receb ayına tek olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir.

Allahın ayı hangisi? ›

Resûl-i Ekrem, muharrem ayını “Allah'ın ayı” olarak nitelendirip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Müslim, “Ṣıyâm”, 202-203; Nesâî, “Ḳıyâmü'l-leyl”, 6). Muharrem ayının onuncu günü “âşûrâ” diye adlandırılır.

Recep ayı kime ait? ›

Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.

Her ayın 13 14 15 günlerinde tutulan nafile oruca ne denir? ›

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir? Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60).

Recep ayında oruç tutmak sevap mı? ›

Peygamber Efendimiz, Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: "Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur." Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir.

Haftanın hangi günleri oruç tutmak sevaptır? ›

Buna göre: - Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak müstehaptır. - Peygamber Efendimiz (asm) pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye özen gösterirdi. - Amellerinin oruçlu iken Allah'a arz olunmasını isteyenler, pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutarak geçirmelidirler.

Hangi günlerde oruç tutmak sünnettir? ›

Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde veya 10. ve 11. günlerinde yani Aşure gününden 1 gün önce veya 1 gün sonra ekleyerek oruç tutmak sünnettir. Ayrıca Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, Zilhicce ayının ilk dokuz günü, Şevval ayında 6 gün oruç tutmak da sünnettir.

Hangi gün tek gün oruç tutulmaz? ›

Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

Pazartesi ve perşembe günü tutulan oruca nasıl niyet edilir? ›

Meselâ; "yarın oruç tutmaya" veya "yarınki günün orucunu tutmaya" niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur.

Recep ayının 15 inde oruç tutulur mu? ›

RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Regaip ayında kaç gün oruç tutulur? ›

Regaip Kandili ve Orucuyla İlgili Hadisler

Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu.” der.

En büyük istiğfar nedir? ›

İstiğfar Duası Anlamı

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

İstiğfar abdestsiz okunur mu? ›

[Azîm, zâtı ve sıfatları kemâlde demekdir. Kebîr, zâtı kemâlde, celîl, sıfatları kemâlde demekdir.] Bunu ikindi nemâzından sonra [tesbîhlerden ve düâdan sonra] yüz def'a okumalıdır. Abdestsiz okunabilir.

Kısa istiğfar nasıl çekilir? ›

İmdadınıza yetişirim) buyuruldu. Hadîs-i şerifte; (İstiğfara devam edeni Allahü teâlâ dertlerden kurtarır) buyuruldu. Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, manalarını düşünerek, çokça; “Estağfirullah min külli mâ kerihallah” veya kısaca “Estağfirullah” demelidir.

Niyet etmezsen ne olur? ›

İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331-332).

2 Şubat oruç tutmak sevap mı? ›

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlamaktadır. Peygamber Efendimizin Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban aylarında da oruç tuttuğu bilinmektedir. Bu nedenle Recep ayı orucu, fazileti açısından kıymetlidir.

Niyet ne zamana kadar geçerli? ›

Niyetsiz amel olmaz. Peki oruca niyet ederken ne zaman ve nasıl niyet etmek gerekir? Oruç tutarken (niyet ederken) bugünkü veya yarınki ifadelerini kullanmak şart değildir. Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir.

Oruca niyet etmeden kabul olur mu? ›

“Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.”

Kazaya kalan oruç nasıl tutulur? ›

Kaza orucu kişilerin istedikleri zaman ya da müsait oldukları zaman tutulmaktadır. Fakat cuma günleri oruç tutacak olan kişiler akabinde cumartesi ya da perşembe günü de oruç tutması gerekmektedir.

Sahurda Uyuya kalmak günah mı? ›

Hayır, şart değildir, bir Müslüman sahura kalkma ihtiyacı hissetmiyorsa ya da uyanamamışsa orucu tutar, hiçbir sakıncası yoktur. Ancak, oruç tutacak kişinin sahur yemeği yemesinin sünnet olduğu konusunda İslam alimleri ittifak etmiştir.

Çok oruç borcum var ne yapmalıyım? ›

Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu hâlde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler; öncelikle tutmadıkları bu oruçların sayısını belirlerler ve bu oruçlarını, oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışındaki günlerde kaza ederler.

Kaç gün oruç borcum var bilmiyorum ne yapmalıyım? ›

Zanna göre hareket ederek bir an önce bu kaza orucunu tutmaya başlamanız gerekir. Allah Teâlâ, bir kimseye gücünün üzerinde yük yüklemez. Tutamadığınızı tahmin ettiğiniz günlerin orucunu kaza edersiniz. Bu sebeple eğer kaza borcunuzun on gün olduğunu zannediyorsanız, on gün oruç tutarsınız.

Tutulmayan oruç parasına ne denir? ›

Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

Peygamber efendimiz Recep ayında nasıl dua ederdi? ›

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân. Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Peygamber Efendimizin 3 aylarda ne yapardı? ›

Üç aylar boyunca farz namazların cemaatle kılınmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s), Recep ayında istiğğfarı çoğaltarak girilen günahlardan tövbe ederek Allah'a sığınılmasını nasihat eder.

Recep ayında her gün oruç tutulur mu? ›

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

3 aylarda hangi zikir çekilir? ›

3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir. 3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramı'na yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

Peygamber efendimiz üç ayları nasıl geçirirdi? ›

Peygamber Efendimiz (SAV) ibadetlerini üç aylar geldiği zaman diğer aylara nazaran daha da arttırırdı. Recep ayı geldiği zaman biraz daha fazla namaz kılar ama Şaban ayı geldiği zaman bunu biraz daha arttırır, hatta Şaban ayının büyük bir kısmını oruçla geçirirdi.

Dua ederken nasıl yapılır? ›

- Duaya başlarken olduğu gibi, duayı bitirirken de Allah'a hamd ve resulüne salât ve selâm ile mühürlemek. - Dua sonunda "âmin" diyerek elleri yüzüne sürmek. Bunları ve diğer dua adabını yerine getirerek dua edildiğinde, İnşallah o dua makbuldür. Kul, kendisine en yakın olarak Allah'ı bulmalı ve hiç unutmamalıdır.

Recep ayında hangi ibadetler yapılmalı? ›

Recep ayı ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olunması gereken bir aydır. Haram aylardan biri olması hasebiyle bu ayda sevaplar katlanacağı için, bol bol Kur'an-ı Kerim okunmalı, istiğfarda bulunulmalı, namaz kılınmalı ve oruç tutulmalıdır.

Recep ayında nasıl ibadet edilir? ›

Oruç tutmak, sadaka vermek, namaz kılmak ve dua etmenin büyük önem arz ettiği bu ayda, Diyanet çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak duaları açıkladı. İşte detaylar... Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır.

3 ay boyunca oruç tutulur mu? ›

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylarda hangi dua okunur? ›

HZ. Muhammed (S.A.V) recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir.

Ne zaman tek gün oruç tutulmaz? ›

Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67). Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak yasaktır (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396).

Oruç tutmanın fazileti nedir? ›

Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur.

Videos

1. Haftanın Sohbeti (Receb-i Şerîf Fazîletli Amelleri) 27 Ocak 2022
(Cübbeli Ahmet Hoca)
2. REĞAİB NAMAZI - RECEP AYININ İLK CUMA GECESİ NAMAZI
(Faziletli Ameller ve Dualar)
3. Receb Ayının İlk Gecesinin Fazileti ve Üç Ayların Fazilet ve Önemi | İsmail Hünerlice Hoca
(İsmail Hünerlice Hoca)
4. Fezâil-i Âmâl Dersleri 1 - Receb Ayı ve Reğâib Gecesinin Fazîletli Amelleri
(İsmailağa NET)
5. Receb Ayında Oruç Tutmanın Faziletleri
(Meviza)
6. Üç Ayların Başlaması ve Recep Ayının Fazileti Prof Dr Esad Coşan Hocaefendi.
(Hamza Soycan Hoca)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 01/10/2023

Views: 5486

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.